Domein Mentaal Welzijn wil zorg en welzijn verbinden

23 april 2024

Domein Mentaal Welzijn wil bewegen naar een goedlopend netwerk waar (in)formele zorg en welzijn met elkaar verbonden zijn, en geeft handvatten om het gesprek in de spreekkamer en het contact met de inwoner te verbeteren.

Ingegeven vanuit de toekomstige ontwikkelingen en het Integraal Zorgakkoord vinden we als domeinteam Mentaal Welzijn dat we ook in IJsselstein moeten bewegen naar: 'voorkomen waar mogelijk, zelf waar kan, hulp waar nodig en passende zorg waar noodzakelijk.' Een goedlopend netwerk waar (in)formele zorg en welzijn met elkaar verbonden zijn, is daarbij noodzakelijk. In IJsselstein hebben we een mooie basis liggen die we graag verder uitbouwen en verstevigen.

Verwijskaart Sociaal Domein

Er zijn in IJsselstein mooie stappen gezet, zoals de VerwijskaartSociaal Domein. Hierin staat beschreven wat het team Sociaal Domein doet en waar ze voor benadert kunnen worden. In een handig stroomschema wordt uitgelegd welke andere organisaties ondersteuning bieden aan de inwoner. Om het netwerk tussen huisartsen en Sociaal Domein duurzaam te verstevigen worden er regelmatig netwerklunches georganiseerd waarbij er aandacht is voor zowel complexe en lichte problematiek. Zo leren disciplines elkaars expertise steeds beter kennen.

Welzijn op Recept

Bij lichte psychosociale klachten of ondersteuningsvraag op het gebied van welzijn hebben we in IJsselstein de mogelijkheid van Welzijn op Recept. Dit is gratis voor inwoners, voor alle leeftijden en er is geen indicatie nodig. Stichting Pulse kan de inwoner begeleiden naar helpende of ondersteunende activiteiten. De werkgroep is inmiddels uitgebreid waarbij we actief in samenwerking met de gemeente en Stichting Pulse de ketenaanpak willen optimaliseren en borgen. Aanmelden voor Welzijn op Recept gaat via de website van Pulse. 

Communicatie 

Als domeinteam onderzoeken we de mogelijkheden van VIP samenwerken als communicatiemiddel met alle disciplines zoals maatschappelijk werk, psychologen, SGGZ en sociaal domein. We worden daarbij ondersteund door onze netwerkmanagers en Unicum. VIP kent naast veilige communicatiemogelijkheden, ook de mogelijkheid om te verwijzen naar aanbieders die niet zijn aangesloten bij Zorgdomein en vragenlijsten met inwoners te delen. Hoe mooi is het als we eenduidig en veilig digitale middelen kunnen inzetten ter ondersteuning aan de gezamenlijk inzet: juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor de inwoners van IJsselstein.  

Regionale ontwikkelingen

Ook in IJsselstein signaleren psychologen en huisartsen steeds complexere zorgvragen waarbij het steeds moeilijker wordt de juiste behandelaar in te zetten. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat huisartsen, ggz en sociaal domein daarvoor regionaal gaan samenwerken in mentale Gezondheidsnetwerken. De werkwijze, waarmee de regio’s aan de slag kunnen, is op 22 maart gepubliceerd. Centraal staat het verkennend gesprek (VG). Dit gesprek, waarnaar de huisarts kan verwijzen, heeft tot doel om een patiënt snel op de juiste plek te kunnen helpen (binnen de ggz en/of binnen het sociaal domein). Het VG is bedoeld voor patiënten met psychische klachten en problemen op meerdere levensdomeinen.  Het domeinteam volgt deze ontwikkelingen en maakt zodra nodig de vertaalslag naar wat dit betekent voor IJsselstein.


Meer weten over domein Mentaal Welzijn? Ga naar Zorg4ijsselstein.nl/projecten en klik op Mentaal Welzijn. Meer weten over de Werkgroepen? Ga naar Zorgsaam in Beeld en klik op de betreffende werkgroep. Vragen/opmerkingen? Neem contact op met naar Marjolijn Beukers en/of Vera Scheepbouwer.

Domein Mentaal Welzijn wil zorg en welzijn verbinden